ข้อบังคับพรรค


สมาชิกมีหน้าที่ดังนี้
(๑) ชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง
(๒) ปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ข้อบังคับ และมติพรรค รวมทั้งระเบียบ ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายทะเบียนพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรค
(๔) ดำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของพรรค รวมทั้งประพฤติให้อยู่ภายในกรอบแห่งมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกโดยเคร่งครัด