มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติ


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติ ไปกับ พรรคชาติพัฒนา
ขอเชิญชวนพี่น้องประชน ทุกกลุ่ม มาร่วมสมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา

สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้

(๑) เข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่พรรคหรือที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคหรือที่ประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้วแต่กรณีตามที่ได้รับเชิญ
(๒) เสนอความคดิ เห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่พรรค
(๓) มีส่วนร่วมในการเลือกสมาชิกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔)ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคกรรมการสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด
(๕) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพรรค ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานของพรรค
(๖) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๗) มีสิทธิอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับรวมทั้งมติพรรค

สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง
(๒) ปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ข้อบังคับ และมติพรรค รวมทั้งระเบียบ ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายทะเบียนพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรค
(๔) ดำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของพรรครวมทั้งประพฤตตินให้อยู่ภายในกรอบแห่งมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกโดยเคร่งครัด

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

เอกสารต้องเตรียม
1. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา รับได้ที่สำนักงาน หรือ ดาวโหลด คลิก
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. รูปถ่าย (ถ้ามี)
5. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
พร้อมค่าบำรุงพรรค

 รายปี ปีละ 50 บาท
 ตลอดชีพ 2,000 บาท

สถานที่รับสมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา
1.สำนักงานใหญ่ พรรคชาติพัฒนา เลขที่ 357 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0-2241-8275

2.สำนักงานพรรคชาติพัฒนา สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
เลขที่ 2200/1 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์: 0-4421-3757