สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก


สิทธิประโยชน์สมาชิก
(๑) เข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่พรรคหรือที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคหรือที่ประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้วแต่กรณีตามที่ได้รับเชิญ
(๒) เสนอความคดิ เห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่พรรค
(๓) มีส่วนร่วมในการเลือกสมาชิกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคกรรมการสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด
(๕) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพรรค ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานของพรรค
(๖) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๗) มีสิทธิอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับรวมทั้งมติพรรค