ประชาชนกว่า 2 ล้านคน ร่วมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รวมสนามสอบกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศวันนี้ (29/12/2562) เวลา 08.00 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิตรสถิตสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 “90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” ณ สนามสอบวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานการดำเนินการสอบธรรมศึกษาในปีนี้ มีนายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเข้าร่วม

การสอบธรรมศึกษาเป็นการเรียนรู้หลักวิชาทางพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นโดยพระดำริของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิตรฯ ถือเป็นรูปแบบการจัดการศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ มีสติปัญญารู้เท่าการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและครอบครัว

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาปีนี้เป็นปีที่ 90 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมั่นคง ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดจัดพิธีเปิดสอบ ณ สนามสอบวิทยาลัยสงฆ์นครน่านแห่งนี้ พร้อมกับสนามสอบธรรมศึกษากว่า 6,000 แห่ง รวมผู้สมัครสอบทั่วประเทศ จำนวน 2,310,185 คน สำหรับ สนามสอบ จ.น่าน มีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 744 คน