สุวัจน์ฯ มอบทุนมูลนิธิทวีคุณพัฒนา ร่วม 4 แสน ให้เยาวชนโคราชที่ต้องการเรียน แต่ยากจนนครราชสีมา-บ่ายวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) ที่ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 21 มูลนิธิทวีคุณพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานมูลนิธิทวีคุณพัฒนา เดินทางมามอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทวีคุณพัฒนา ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ซึ่งมูลนิธิทวีคุณพัฒนา เกิดจากความคิดริเริ่มของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ในสมัยนั้น) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนมีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียน แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้ขออนุญาตจัดสร้างเหรียญ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นทวีคุณ ให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชาเพื่อเป็นการระดมทุนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2538 รวมเป็นเงินทุน 16,233,717.32 บาท จากนั้นได้จัดสรรเงินทุนออกเป็น 2 ส่วน มอบให้กับมูลนิธิทวีคูณพัฒนา จำนวน 8,116,858.66 บาท และมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 8,116,858.66 บาท นอกจากนี้ ยังมีวัตถุมงคล คงเหลือเป็นมูลค่า 12,586,534 บาท จึงจัดสรรให้กับทางมูลนิธิทวีคูณพัฒนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมูลค่าองค์กรละ 6,293,262 บาท

โดยมูลนิธิทวีคูณพัฒนา ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ อย่างเคร่งครัด โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2539 และปีนี้เป็นพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ 21 จำนวน 147 ทุน ซึ่งเป็นเงินจากมูลนิธิทวีคุณพัฒนา จำนวน 300 ,000 บาท และ จากนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ที่บริจาคสมทบอีก 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท

ทั้งนี้ นายสุวัจน์ฯ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมกับกล่าวถึงการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเยาวชนของมูลนิธิทวีคูณพัฒนา ว่า การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่มีการเติบโตของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การศึกษาจะมีส่วนช่วยเติมเต็มพื้นฐานความรู้ให้กับเยาวชนของชาติได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ซึ่งเด็กและเยาวชนในภาคอีสานอีกจำนวนไม้น้อยที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิทวีคุณพัฒนา จึงดำเนินโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไปแล้วทั้งสิ้น 4,409 ทุน รวมเป็นเงิน 8,081,500 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ นายสุวัจน์ฯ กล่าว.