Loading

นายเชิดศักดิ์ เจนวรากุล

กรรมการบริหารพรรค

นายองอาญ พฤกษ์พนาเวศ

กรรมการบริหารพรรค

นายประสิทธิ์ ช่วยสงฆ์

กรรมการบริหารพรรค

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา

ผู้อานวยการพรรค

นางสาวเมลิสา มหาพล

รองโฆษกพรรค

นายชนภัทท์ จันทรุเบกษา

รองโฆษกพรรค

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us