Loading

พรรคชาติพัฒนาเตรียมความพร้อม

วันที่ 29 ก.ย.61
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการแนวทางการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ่งจัดขึ้นโดย
กกต. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.61 ว่า จากการที่พรรคชาติพัฒนาได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
พรรคเห็นว่าทางสำนักงาน กกต.
ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561
เพื่อไปสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 ก.พ.62
รวมทั้งมีความพยายามที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองที่อยู่ระหว่างการ
ขอจัดตั้งพรรคการเมือง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและทันต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ซึ่งต้องขอชื่นชมการทำงานของ กกต. ที่ได้จัดการประชุมในครั้งนี้
ในส่วนการชี้แจงเรื่องการดำเนินกิจการในช่วง 90 วัน ก่อนที่ พรป.เลือกตั้ง ส.ส. 61 จะมีผลใช้บังคับ
มีบางประเด็นที่ทาง กกต. ยังชี้แจงไม่ชัดเจน รวมทั้งประเด็นที่ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.
กล่าวถึงการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งว่า พรรคที่จะส่งผู้สมัครครบทั้ง 350 เขต
จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 145 แตกต่างจากทางพรรคการเมือง ซึ่งหลายพรรคเห็นตรงกันว่าคำสั่งหัวหน้า
คสช.ที่ 13/2561 ข้อ 4 ได้ผ่อนคลายข้อกำหนดต่างๆ ในการจัดทำไพรมารี่โหวต
เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมการเลือกตั้งครั้งแรกที่จะมีขึ้นภายหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนู
ญ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาเพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมัครเป็นการเฉพาะ
ให้รับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิก
หากพรรคยังไม่มีสาขาหรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัดก็สามารถรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคได้
ประกอบกับ ข้อ 2 ของคำสั่งดังกล่าวที่กำหนดให้พรรคการเมืองมีเวลาในการจัดตั้งสาขา 1 ปี
ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 45 ที่กำหนดให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการส่งผู้สมัคร
ไม่ใช่สาขาพรรค ซึ่งในประเด็นนี้ทาง กกต. จะพิจารณาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ จึงอยากให้ทาง กกต.
พิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us