Loading

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย : เมืองแห่งโอกาส และความเท่าเทียม ในงาน ASA Real Eastate Forum 2019 ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้า สยามพารากอน

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย : เมืองแห่งโอกาส และความเท่าเทียม ในงาน ASA Real Eastate Forum 2019 ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้า สยามพารากอน

เชิญชม ปาฐกฐาพิเศษ ฉบับเต็ม

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย : เมืองแห่งโอกาส และความเท่าเทียม ในงาน ASA Real Eastate Forum 2019 ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้า สยามพารากอน 
https://youtu.be/bZq7Idymxec

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us