Loading

ชพน.ลงพื้นที่ใต้ ตั้งสาขาสุราษฎร์ฯ พร้อมรับฟังปัญหาปชช.

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

นพ.วรรณรัตน์ พร้อมแกนนำพรรคชาติพัฒนา จัดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคลำดับที่3ภาคใต้
จ.สุราษฎร์ฯ พร้อมรับฟังปัญหาประชาชน

เมื่อ (6 พ.ย.61) เวลา 13.30 น. นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
นายปกครอง ผาสุขยืด รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และ พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก
แกนนำพรรคชาติพัฒนา
ได้เดินทางไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อดำเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค
และรับสมัครสมาชิกพรรค

จากนั้นจะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบกับพี่น้องสมาชิกพรรคชาติพัฒนา
พร้อมทั้งร่วมรับฟังแนวคิดและปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า
200 คนและได้แสดงความคิดเห็นจากภาคประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรม
แสดงทั้งปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ปัญหาการขุดคลองไทย ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ 4
อำเภอในจังหวัดสงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายของพรรคต่อไป

 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคชาติพัฒนา ลำดับที่ 3 ภาคใต้
โดยจะจัดขึ้น ณโรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้พบกับสมาชิกพรรคชาติพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้และจะมีการดำเนิ
นการหาสมาชิกพรรค โดยมี นายนวพรรษ สุวรรณสุนทร เป็นหัวหน้าสาขาพรรค นายวิเชีย
จันทรบัว รองหัวหน้าสาขาพรรค นายจักรกฤษณ์ ศรีสิทธิพรหม เลขานุการสาขาพรรค
นางสาวธัชชยาภรณ์ ขุนชิด เหรัญญิกสาขาพรรค นางกีด้า เพชรทอง นายทะเบียนสมาชิก
นายจักรพันธ์ สูตรประจันทร์ กรรมการสาขาพรรค นายประเสริฐ ชนะภักดี
กรรมการสาขาพรรค และ นางสาวเสมอแข สวัสดี กรรมการสาขาพรรค

 

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us