Loading

งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมา 

จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้า พรรษา เดือนกรกฏาคม จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us