Loading

ข้อบังคับพรรค

สิทธิประโยชน์สมาชิก

(๑) เข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่พรรคหรือที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคหรือที่ประชุมตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้วแต่กรณีตามที่ได้รับเชิญ
(๒) เสนอความคดิ เห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่พรรค
(๓) มีส่วนร่วมในการเลือกสมาชิกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคกรรมการสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด
(๕) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพรรค ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานของพรรค
(๖) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๗) มีสิทธิอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับรวมทั้งมติพรรค

สมาชิกมีหน้าที่ดังนี้

(๑) ชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง
(๒) ปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ข้อบังคับ และมติพรรค รวมทั้งระเบียบ ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายทะเบียนพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรค
(๔) ดำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของพรรค รวมทั้งประพฤติให้อยู่ภายในกรอบแห่งมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกโดยเคร่งครัด

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us